Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie SP23

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN od dnia 22.03.2021r. wprowadza się następującą organizację nauczania w SP23:

· Grupa przedszkolna - zajęcia stacjonarne zgodnie z planem,

· Kl. 1-8 - nauczanie zdalne – on-line (TEAMS);

*organizacja zajęć w szkole z powodu niepełnosprawności ucznia, szczególnych warunków domowych (sytuacje rozpatrywane indywidualne);

- Obowiązują plany lekcji podane na stronie Szkoły (E-lekcje dla kl. 1-8),

- Lekcja on- line – trwa 45 min. (w tym praca własna max 15 min.);

- Uczeń obowiązkowo uczestniczy w lekcjach on-line z włączoną kamerką i mikrofonem, który używa zgodnie z obowiązującymi zasadami;

- Zadania domowe będą zamieszczane w TEAMS - zakładka ZADANIA i w DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM – ZADANIA DOMOWE;

- Przesyłanie wykonanych zadań domowych przez ucznia do nauczyciela - wyłącznie przez TEAMS - kanał PRACE;

- Zawiesza się wszystkie zajęcia pozalekcyjne, kółka i zajęcia wyrównawcze (kl.1-8);

- Nauczyciele kl. IV-VIII prowadzą zdalnie konsultacje ze wszystkich przedmiotów wg opracowanego harmonogramu (w załączeniu, na stronie szkoły);

- kl.8- Osoby chętne na konsultacje w szkole proszone są o zgłaszanie się do nauczyciela przedmiotu egzaminacyjnego (j. polski, matematyka, j. angielski);

Nauczyciel ustali termin spotkania w szkole;

- Nauczanie indywidualne, zindywidualizowana ścieżka kształcenia – zajęcia on-line wg planu;

- Logopeda – kl. I-III – zajęcia wg ustalonego planu z nauczycielem – on line.

- Biblioteka – czynna w szkole dla kl. I-III; kl. IV -VIII wg bieżących potrzeb i ustalonych terminów (zgłoszenia nauczycieli, uczniów, rodziców);

- Pedagog – w szkole wg bieżących potrzeb i ustalonych terminów (zgłoszenia nauczycieli, uczniów, rodziców);

- Dziecko jest uprawnione do opieki świetlicowej i zajęć zdalnych na terenie Szkoły jeżeli rodzice pracują w podmiotach leczniczych (COVID-19) lub wykonują inne zadania związane

ze zwalczaniem COVID-19 – załącznik „ZGŁOSZENIE DZIECKA NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE/ NAUCZANIA ZDALNEGO DLA W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 (KL. I-III)”. Zgłoszenie należy przesłać na e-mail sekretariat@sp23.edu.gdansk.pl najpóźniej na 1 dzień przed dniem przybycia dziecka do Szkoły .

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Filipowicz

Dyrektor SP23 w Gdańsku