Szkoła Podstawowa nr 23 im. Dzieci Świata w Gdańsku rozpoczęła działalność 7 maja 1945 roku, jako pierwsza po II wojnie światowej szkoła podstawowa w Gdańsku. Od roku 1953 mieści się w zabytkowym budynku przy ulicy Opackiej 7, a dzięki kolorowi ceglanych ścian nazywana jest “czerwoną szkołą”. Malowniczo położona, u stóp morenowego wzgórza Pachołek, graniczy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym.

Misją naszej szkoły jest kształcenie i wychowywanie młodego człowieka otwartego na prawdę, dobro, piękno i miłość. Zespół nauczycieli stanowi wysoko wykwalifikowana kadra, która stale doskonali swój warsztat zawodowy oraz rozwija umiejętności pedagogiczne. Plan nauczania i wychowania szkoły zapewnia uczniom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz pomoc w pokonywaniu codziennych trudności szkolnych. Prowadzone są zajęcia wyrównawcze oraz koła przedmiotowe, koła zainteresowań i zajęcia sportowe. Mała, w porównaniu z innymi szkołami, liczba uczniów zapewnia przyjazną atmosferę. Uczęszczają tu uczniowie z rejonu szkoły oraz dzieci z innych dzielnic Gdańska i Trójmiasta. Absolwenci SP 23 oceniają “czerwoną szkołę” jako wymagającą, bezpieczną i przyjazną, którą bardzo dobrze wspominają i chętnie zapisują do niej swoje dzieci.

Wieloletnia działalność dydaktyczno – wychowawcza szkoły przyniosła różnorodne osiągnięcia. Na wyróżnienie zasługują między innymi: Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji w standardach: – “Szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia”, -“Atmosfera szkoły prowadzi do dobrych relacji w środowisku szkolnym”, wysokie wyniki w sprawdzianie klas szóstych, wyróżnienia i finaliści w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, miejsca medalowe i wyróżnienia w zawodach sportowych.

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 23 im. Dzieci świata w Gdańsku: Myśli kategoriami człowieka Europy i Świata. Szanuje swój kraj i jego dziedzictwo kulturowe. Kocha swoją rodzinę. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych. Szanuje środowisko przyrodnicze i wspólne dobro. Zna swoje mocne i słabe strony. Opanował wiedzę i umiejętności na poziomie swoich możliwości. Aktywnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania. Zna i zachowuje się zgodnie ze społecznie akceptowanymi zasadami i normami moralnymi. Jest partnerem we wspólnej pracy. Jest tolerancyjny i wrażliwy na indywidualność oraz potrzeby innych ludzi. Jest samodzielny i asertywny.

Historia “czerwonej” jest dużo starsza. Kronika szkoły głosi: “W pobliskiej Oliwie podobną szkołę klasztorną prowadzili o.o. cystersi, też z podziałem na nowicjacką i świecką. Już w 1592 roku świecka szkoła cystersów zlokalizowana była na terenie należącym do zakonu, u podnóża góry Pachołek, na przeciwko kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Jakuba. Uczęszczała do niej młodzież szlachecka i zamożniejsza mieszczańska, jakiej nie brakowało w bogatym Gdańsku i okolicy. Może byli to młodzi mieszkańcy dworów na Polankach? Pod koniec XVIII wieku następuje stopniowy upadek zakonu cystersów. Lata wojen napoleońskich 1807-1814 ostatecznie zrujnowały zakon. W opactwie oliwskim zorganizowano wojskowy lazaret, najpierw francuski, a później rosyjski. Najpóźniej wtedy przestała funkcjonować szkoła cystersów. W 1831 roku rozwiązano zakon. Majątek opactwa podzielono: część wzięło państwo, a część miejscowe parafie: ewangelicka i katolicka. W 1823 roku, na miejscu starej szkoły katolickiej, założono ewangelicką Volksschule (szkołę powszechną), później zwaną: Hauptschule, która funkcjonowała aż do stycznia 1945 roku. Obecny gmach szkoły, stojący przy ul. Opackiej 7 (dawniej: Saltzmann Str. 7), pochodzi z roku 1904, a nowa dobudówka z roku 1930”. Czując się kontynuatorami tradycji kształcenia i wychowania obchodziliśmy w 2005 roku jubileusz stulecia “czerwonej”, podczas którego szkoła otrzymała imię Dzieci Świata.

1904 zbudowana została szkoła przy ul. Opackiej 7, tzw. czerwona szkoła.
1930 szkoła została rozbudowana o wschodnie skrzydło i aulę.
1945 (styczeń) zamknięcie szkoły z powodu działań wojennych.
1945 (marzec) w Czerwonej Szkole stacjonował niemiecki sztab wojskowy.
1945 (7 maja) Szkoła Podstawowa nr 23 została zorganizowana w gmachu przy ul. Cystersów 13, jako pierwsza po II wojnie światowej szkoła podstawowa w Gdańsku.
1951 zlikwidowano Szkołę nr 24, mieszcząca się przy ul. Opackiej 7, oddając cały budynek na Internat Liceum Pedagogicznego.
1952 kierownictwo szkoły objęła Władysława Bochenek. Wielka ilość dzieci zrodziła potrzebę podziału placówki na Szkołę nr 36 i Szkołę nr 23. Kierowniczką Szkoły nr 36 została Budkowska Antonina, zajmując II piętro, natomiast Szkoła nr 23 pod kierownictwem Bochenek Władysławy zajęła parter i I piętro.
1953 (październik) przeniesiono Szkołę nr 23 do gmachu przy ul. Opackiej 7 w starej części budynku szkolnego, gdyż nową zajmował Internat Liceum Pedagogicznego.
1956 (listopad) drużyna harcerska przeprowadziła zbiórkę pieniędzy i leków na rzecz Harcerskiego Funduszu Solidarności z pionierami węgierskimi.
1957 (1 września) Internat Liceum Pedagogicznego został przeniesiony do nowej siedziby przy ul. Krzywoustego w Oliwie i w ten sposób szkoła otrzymała do dyspozycji 7 nowych izb lekcyjnych w nowszej części budynku przy ul. Opackiej 7. Pięć izb przeznaczono na klasy, jedną na bibliotekę i jedną na gabinet fizyko-chemiczny. W pozostałych pomieszczeniach tej części budynku nadal mieszkali lokatorzy.
1959 (maj) spotkanie z Sat Okh’iem, pisarzem pochodzenia indiańskiego, który opowiadał dzieciom o zwyczajach i obrzędach swojego plemienia, a przebrany w strój indiański tańczył i śpiewał indiańskie piosenki.
1959 (17 września) rozpoczął działalność Samorząd Szkolny.
1961 (11 maja) spotkania z pisarzem Franciszkiem Fenikowskim, autorem „Legend gdańskich”.
1962 (16 lutego) nasza szkoła gościła pisarza podróży morskich, pana Załuskiego.
1962 (21 stycznia) zmarła Kierowniczka Szkoły Władysława Bochenek.
1963 Ogólny stan dzieci na początku roku szkolnego wynosił 983 uczniów. Nauka odbywała się na trzy zmiany przy 26 oddziałach.
1964 Obowiązek szkolny został przedłużony do 17 roku życia. Do programu nauczania wprowadzono nowy przedmiot: wychowanie obywatelskie. Na terenie szkoły został zorganizowany gabinet dentystyczny.
1965 Na uroczystość Dni Oświaty, Książki i Prasy każda klasa przygotowała informacje o jednym pisarzu. Zaprosiliśmy do szkoły pisarza pochodzenia indiańskiego, Sat Okh’a.
Kierownictwo szkoły objął były inspektor szkolny, doświadczony pedagog Aleksander Jeznach.
1975 (9 maja) podczas uroczystego apelu z okazji XXX rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem na boisku szkolnym zasadzono Dąb Zwycięstwa.
1980 W naszej szkole powstało Koło NSZZ „Solidarność”, przewodniczącą została Barbara Pilarczyk. W dalszym ciągu działało też Koło ZNP pod przewodnictwem A. Sosnowskiej.
1981 (1 grudnia) odszedł na emeryturę dyrektor Aleksander Jeznach. W tym dniu rozpoczął pracę nowy dyrektor mgr Roman Stawski, który przyszedł do nas ze Szkoły Nr 48. Obowiązki zastępcy dyrektora przejęła Mirosława Waśniewska.
1982 (4 grudnia) dotarł do naszej szkoły ogromny kontener ze Szwecji, zawierający dary świąteczne dla polskich dzieci. Przygotowała te niespodzianki młodzież szkolna z miasta Halmstadt. Po żmudnej pracy nauczycieli i przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego prezenty zostały posegregowane i przydzielone poszczególnym klasom. Była tam odzież, żywność, produkty higieniczno-kosmetyczne, oraz prześliczne, ręcznie wykonane kartki z życzeniami świątecznymi. Wszystkie dary dzieci przyjęły z radością i wzruszeniem. Dzięki adresom znajdującym się w paczkach, młodzież mogła indywidualnie i w zespołach klasowych serdecznie podziękować nadawcom. Niebawem na poczcie w Oliwie znalazła się cała górka listów do Szwecji.
1986 nowym dyrektorem do spraw pedagogicznych została mgr Marietta Połomska.
1991 odszedł na emeryturę dyrektor Roman Stawski, a obowiązki jego przejęła mgr Krystyna Rosińska-Dojlido, pełniąca dotychczas funkcję zastępcy dyrektora szkoły, natomiast na stanowisko vice-dyrektora powołana została mgr Małgorzatę Mikos, pełniąca dotychczas funkcję pedagoga szkolnego.
2005 (1 czerwca) obchodziliśmy Jubileusz 100-lecia szkoły i uroczystość nadania szkole imienia „Dzieci Świata”. kronika szkoły
2008 (1 września) odeszła na emeryturę pani Krystyna Rosińska-Dojlido, rozpoczęła pracę nowa pani dyrektor-Małgorzata Filipowicz i pani wicedyrektor-Jolanta Wójcik.
2008 (grudzień) wymieniono 38 okien w naszej szkole. Nowe okna są drewniane i zachowują styl architektoniczny swoich poprzedników.
2009 (4 stycznia) ruszyła oficjalna pierwsza strona internetowa naszej szkoły.
2009 (30 kwietnia) około godz. 17, na dachu w nowej części szkoły wybuchł pożar. Dzięki szybkim i właściwym działaniom pana konserwatora i obsługi szkoły natychmiast została wezwana Straż Pożarna, która ugasiła pożar i zażegnała całe niebezpieczeństwo.
2010 (29 kwietnia) realizacja ogólnopolskiego projektu “Katyń…ocalić od zapomnienia” integrującego środowiska do wspólnych działań upamiętniających ofiary zbrodni katyńskiej; po Mszy Świętej w Katedrze Oliwskiej, spektaklu i koncercie fortepianowym w wykonaniu prawnuczki bohatera został posadzony DĄB PAMIĘCI na cześć Stefana Pawlickiego starszego posterunkowego Policji Polskiej – Stefana Pawlickiego, zamordowanego w Twerze, wiosną 1940, pogrzebanego w Miednoje, mianowanego pośmiertnie w 2007 na stopień Aspiranta Policji Państwowej.
2010 (październik)wybudowany został nowy plac zabaw w ramach projektu rządowego „Radosna szkoła”.
2013 (6 października) Dzień Dawcy Szpiku dla naszego absolwenta Przemka Dojlido, zarejestrowaliśmy 202 potencjalnych dawców.
2015 (styczeń) zorganizowano I Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej…niosę Ci kolędę”.
2015 (1czerwca) Jubileusz 110 – lecia SP23 oraz Medal Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza dla Społeczności Szkoły Podstawowej nr23.                                                                                                                                                         

2017 (maj)- Ogólnopolski Projekt i Konkurs JESTEŚMY CYFROWOBEZPIECZNI – II miejsce i nagroda dla SP23,
2017 (19 października) Uroczyste otwarcie nowego wielofunkcyjnego boiska.

.