Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr23  im. Dzieci Świata w Gdańsku

Szkoła Podstawowa nr23 im. Dzieci Świata w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp23.gdansk.gda

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-08-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),
 • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

 Wyłączenia

Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Witkowska-Dąbrowska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr23 im. Dzieci Świata w Gdańsku, sekretariat@sp23.edu.gdansk.pl
 • Telefon: 58 5521777, 507-793-780

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
 • 80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Szkoły znajduje się przy ul Opackiej 7. Główne wejście do budynku Szkoły jest od ul. Opackiej. Do siedziby szkoły można dojechać liniami tramwajowymi numer 2,5,6 – przystanek Opacka oraz liniami autobusowymi numer 117 - przystanek Cystersów, 122- przystanek Opacka, 171,179-przystanek Stary Rynek Oliwski. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 500 metrów. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 200 metrów. 

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl 

 

Dostępne jest także połączenie kolejowe liniami Szybkiej Kolei Miejskiej – stacja kolejowa Żabianka lub Oliwa. Odległość od Dworca PKP wynosi około 700 metrów. 

Szczegóły na temat połączeń i rozkładów jazdy dostępne są na stronie https://www.skm.pkp.pl 

Przy u. Tatrzańskiej znajduje się bezpłatny parking.

Dziennik Podawczy znajduje się w sekretariacie Szkoły.

Informacje dodatkowe

 Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail:kontakt@gdansk.gda.pl.

Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia