Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie SP23

 W celu organizacji zajęć szkolnych, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w związku z COVID – 19, zarządzam  organizację pracy Szkoły zgodnie z opracowanymi Regulaminami i Procedurami.

Od dnia 18.01.2021r. wprowadza się następującą organizację nauczania w SP23:

  •  Grupa przedszkolna - zajęcia stacjonarne zgodnie z planem
  •  Kl.1-3 – zajęcia stacjonarne zgodnie z planem
  •  Kl. 4-8 - nauczanie zdalne – on-line (TEAMS);

*organizacja zajęć w szkole z powodu niepełnosprawności ucznia, szczególnych warunków domowych (sytuacje rozpatrywane indywidualne);

- Obowiązują plany lekcji podane na stronie Szkoły (E-lekcje tylko dla kl. 4-8),

- Lekcja on- line – trwa 45 min. (w tym praca własna max 15 min.);

- Uczeń obowiązkowo uczestniczy w lekcjach on-line z włączoną kamerką i mikrofonem, który używa zgodnie z obowiązującymi zasadami;

- Zadania domowe będą zamieszczane w TEAMS - zakładka ZADANIA i w DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM – ZADANIA DOMOWE;

- Przesyłanie wykonanych zadań domowych przez ucznia do nauczyciela - wyłącznie przez TEAMS - kanał PRACE;

- Zawiesza się wszystkie zajęcia pozalekcyjne, w tym kółka i zajęcia wyrównawcze (kl.1-8);

- Nauczyciele kl. IV-VIII prowadzą zdalnie konsultacje ze wszystkich przedmiotów wg opracowanego harmonogramu (w załączeniu, na stronie szkoły);

- kl.8- Osoby chętne na konsultacje w szkole proszone są o zgłaszanie się do nauczyciela przedmiotu egzaminacyjnego (j. polski, matematyka, j. angielski);

 Nauczyciel ustali termin spotkania w szkole;

- Nauczanie indywidualne, zindywidualizowana ścieżka kształcenia – zajęcia on-line wg planu;

- Logopeda – kl. I-III – zajęcia w szkole wg ustalonego planu z nauczycielem;

- Biblioteka – czynna w szkole dla kl. I-III; kl. IV -VIII wg bieżących potrzeb i ustalonych terminów (zgłoszenia nauczycieli, uczniów, rodziców);

- Pedagog – w szkole wg bieżących potrzeb i ustalonych terminów (zgłoszenia nauczycieli, uczniów, rodziców);

- Świetlica – czynna w/g planu, w godz. 6:30- 17:00.

Regulaminy i Procedury zostały zamieszczone w ZARZĄDZENIU NR1/2021 oraz na stronie internetowej SP23, w zakładce DOKUMENTY SZKOŁY.

 Ze względu na dynamikę całej sytuacji będę na bieżąco informowała Państwa o kolejnych decyzjach i działaniach.

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Filipowicz – dyrektor SP23